Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania,
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  • realizacja przyjętego szkolnego zestawu programów nauczania z uwzględnieniem podstawy programowej oraz ramowego planu nauczania.

Podstawą funkcjonowania Szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

Szkołą kieruje dyrektor. Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły zostały określone w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Jarosław oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.
Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.