Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi  w Jarosławiu  jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym nieposiadającą osobowości prawnej, działająca na podstawie 

 • Uchwały nr 475/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r.
  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • Uchwały nr 104/X/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2019 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. z późn. zm.), oraz
 • Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi  w Jarosławiu.

Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu jest Gmina Miejska Jarosław. 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Spis ewidencji i rejestrów:

 • księgi inwentarzowe,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych,
 • księga ewidencji dzieci,
 • księga uczniów,
 • księga zastępstw,
 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • zwolnień lekarskich,
 • wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych,
 • wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania stopni, awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • wypadków uczniów,
 • wypadków pracowników,
 • wydawanych świadectw ukończenia szkoły,
 • pracowników i ich akt osobowych,
 • wydawanych kart rowerowych,
 • wydawanych legitymacji szkolnych,
 • wydawanych legitymacji nauczycielskich,
 • pieczęci,
 • druków ścisłego zarachowania. 

Archiwa:

 • arkusze ocen,
 • arkusze organizacji roku szkolnego,
 • akta osobowe byłych pracowników,
 • dzienniki szkolne,
 • dokumentacja księgowości szkolnej,
 • dokumentacja Rady Rodziców,
 • księgi protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych. 

MAJĄTEK

Szkoła dysponuje:

 • budynkiem o powierzchni 3552 m2
 • działką o powierzchni 3553 m2

Szkoła posiada:

 • 16 sal lekcyjnych,
 • pracownię komputerową z dostępem do internetu,
 • pracownia robotyki
 • pracownia językowa
 • bibliotekę,
 • świetlicę,
 • stołówkę z zapleczem kuchennym,
 • salę gimnastyczną,
 • siłownię,
 • plac zabaw,
 • sklepik szkolny
 • gabinet dyrektora,
 • gabinet pedagoga,
 • sekretariat,
 • gabinet księgowości,
 • gabinet kadr
 • gabinet intendenta,
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 •  pokój  nauczycielski.

  ePUAP

 • Ze Szkołą Podstawową Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu można skontaktować się za pomocą  platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl
 • Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu na platformie ePUAP: /SP1JAROSLAW/SkrytkaESP

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.