Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu mają możliwość uczestniczenia w następujących konkursach z matematyki w roku szkolnym 2019/2020:

 • Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ)
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik
 • Náboj Junior
 • „Krok przed metą” - konkurs matematyczny
 • Maks Matematyczny
 • Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny”
 • Powiatowy konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki”
 • Mały Mistrz Matematyki
 • Interdyscyplinarny Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy „MEGAMÓZGI”
 • Międzyszkolny konkurs „POTYCZKI MATEMATYCZNO - EKONOMICZNE”

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ)

Ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Zawody są trójstopniowe. Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora.

Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń poda poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymuje 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane jest 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej są równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej.

Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach. Uczeń, który nie weźmie udziału w danej części otrzymuje z niej 0 punktów i zależnie od wyniku drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.

Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych w warunkach kontrolowanej samodzielności. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.

Zawody pierwszego stopnia, część testowa: 26 września 2019 r. (czwartek)

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (płatny).

Zadania konkursowe wymagają od ucznia sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów.

Konkurs odbywa się w listopadzie.

Náboj Junior

Międzynarodowe zawody matematyczno-fizyczne dla czteroosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań.
Poziom trudności zadań jest dostosowany do wiedzy uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.

Zawody odbywają się w listopadzie.

„Krok przed metą” - konkurs matematyczny

Konkurs odbywa się w listopadzie/grudniu.

ETAP I – zadania zamknięte: Wiadomości nie wykraczają poza materiał nauczania matematyki w klasie IV test w macierzystej szkole

ETAP II – zadania zamknięte i otwarte:

Wiadomości:

Uczeń zna:

 • prawa i własności działań w zbiorze liczb naturalnych i ułamków;
 • figury geometryczne płaskie i przestrzenne (prostopadłościany), ich charakterystyczne cechy i własności;
 • wzory na obliczanie obwodu i pola powierzchni prostokąta oraz pola powierzchni i objętości prostopadłościanów;
 • jednostki długości, powierzchni, objętości, masy, czasu, temperatury, pieniędzy.

Umiejętności:

Uczeń:

 • rozpoznaje i umie zastosować charakterystyczne cechy i własności liczb i figur;
 • wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb i figur;
 • wykonuje obliczenia dotyczące długości, powierzchni, objętości, masy, czasu, prędkości, temperatury i pieniędzy;
 • odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy i diagramu;
 • opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego, prostego wyrażenia algebraicznego, planu, mapy, prostego schematu, diagramu słupkowego, innego rysunku, wskazuje różnice i podobieństwa oraz je porządkuje.

Maks Matematyczny

jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie 2 zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.
2 terminy w roku szkolnym : październik lub marzec (płatny).

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny”

Konkurs ma charakter jednorazowego testu . Czas na rozwiązanie testu to 75 minut .
Konkurs przeprowadzany jest w marcu i jest płatny.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu oraz przykładowe zadania dostępne są na stronie internetowej http://www.kangur-mat.pl

Powiatowy konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki”

Etap szkolny odbywa się w macierzystej szkole.

Uczniowie w czasie 45 minut rozwiązują 5 zadań otwartych. Do drugiego etapu zakwalifikuje się uczeń, który uzyska minimum 75% punktów (lub jeden uczeń z najwyższą liczbą punktów, gdy nikt nie osiągnie poziomu 75% punktów z danej szkoły).

Etap powiatowy konkursu odbywa się w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarosławiu.

Uczniowie w czasie 90 minut rozwiązują 5 zadań otwartych.

Literatura: Dostępne na rynku podręczniki i zbiory zadań dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Mały Mistrz Matematyki

Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych szkół podstawowych powiatu jarosławskiego.

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.

W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie klas czwartych zainteresowani konkursem.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: etap I (szkolny) i etap II (powiatowy).

Termin kwiecień/maj.

Interdyscyplinarny Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy „MEGAMÓZGI”

Główne cele konkursu to:

 • popularyzacja wiedzy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatyki,
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • doskonalenie współpracy uczniów  w zespole,
 • motywowanie uczniów zdolnych do prezentowania swojej wiedzy poza szkołą.

Konkurs jest trzyetapowy, składa się z etapów – szkolnego, eliminacji do finału i finału konkursu.

Szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają eliminacje szkolne, typują reprezentację gimnazjum składającą się z trzech uczniów.

Informacje dotyczące konkursu, zagadnień oraz przykładowy test: http://www.megamozgi.cba.pl

Międzyszkolny konkurs „POTYCZKI MATEMATYCZNO - EKONOMICZNE”

Ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży zainteresowań matematyczno - ekonomicznych oraz promowanie ekonomicznego sposobu myślenia.

Konkurs organizowany dla uczniów klasy 7,8 szkoły podstawowej.

I etap konkursu odbywa się w styczniu/ lutym w macierzystej szkole ucznia. Uczniowie rozwiązują w ciągu 45 minut zadania otwarte (mogą używać kalkulatora).

II etap konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarosławiu. Uczniowie rozwiązują zadania otwarte w czasie 60 minut.

Wymagany zakres materiału:

Etap I:

 • Zastosowanie procentów w życiu codziennym, oprocentowanie wkładów, kredytów, kursy walut, podatki itp .
 • Interpretowanie danych przedstawionych za pomocą tabel.
 • Wykorzystywanie elementarnych pojęć i praw ekonomicznych (np. lokata, podatek VAT, odsetki od kapitału, cena brutto, netto, kredyt, rabat).               

Etap II:

 • Wykorzystywanie pojęć i praw ekonomicznych np. przychód, koszt uzyskania przychodów, dochód, zaliczka, prowizje, dług publiczny.
 • Analiza dokumentów np. faktur, paragonów, ofert kredytów bankowych.

Literatura:

Ustalenia dodatkowe:

Nie można wnosić telefonów komórkowych. Mogą używać kalkulatora.

Uczniów prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konkursach do nauczycieli uczących.